alternative

Ecochimica

- Industrijska postrojenja za prečišćavanje vazduha
- Postrojenja za tretman biogasa
- Bioćelije u postrojenjima za kompostiranje

O Ecochimici

Ecochimica već 40 godina projektuje i realizuje industrijska postrojenja za prečišćavanje vazduha, biogas i kompostiranje u Italiji i širom sveta. Tim Ecochimica blisko sarađuje sa kupcem, prateći ga u fazama: projektovanja, izgradnje, montaže i tehničke pomoći. Postrojenja se prave po meri, posebno da zadovolje specifične potrebe svakog klijenta. Ecochimica je oduvek tražila ravnotežu između kvaliteta proizvoda i isplativosti, sa posebnom pažnjom na troškove upravljanja, održivost i uštedu energije.

- Projektovanje
- Izvođenje
- Instaliranje
- Upravljanje
- Usluge

Oblasti

Industrijska i komunalna postrojenja za čvrsti otpad

Kompostiranje

Kanalizacija i industrijski tretman vode

Energetika- Biomasa - Biogas - Biometan

Metalna industrija – Livnice – Željezare

Industrija i prerada – ostalo

Proizvodi

Skruberi

- Vertikalni
- Horizontalni
- Plutajući

Skruberi proizveden u Ecochimici su dizajnirani u cilju da obezbede optimalnu efikasnost i garantuju emisiju atmosferskih gasova u u granicama zakona. Zagađivači koji su prisutni u vazduhu a koji se izdvajaju skruberom Ecochimica, se apsorbuju hemijskom reakcijom sa pogodnim reagensom koji je nezagađujući.

Jedinice za desulfurizaciju

-Biološke
-Hemijske sa obnavljanjem reagensa

U anaeroboj fermentaciji otpada za proizvodnju biogasa proizvedeni metan sadrži visoke nivoe vodonik sulfida koji je veoma korozivan za jedinicu za proizvodnju energije.Ecochimica BIO-DESOLF uređaj redukuje količinu vodonik sulfata kroz biološki tretman bez potrošnje hemijskih reagenasa.

Linija Biogasa

- Gasna baklja
- Filteri za grube čestice
- Filteri za fine čestice
- Ovlaživači

Linija za biogas obuhvata filtere za prečišćavanje i grubih i finih nečistoća biogasa, gasne baklje dizajnirane da postignu visoku efikasnost sagorevanja i stoga veoma niske vrednosti CO i Nox ispod granica koje zahtevaju evropski propisi koji su na snazi i sisteme za ovlaživanje biogasa.

Toranj za redukciju

Vrši redukciju isparljivih komponenti tečnosti u vazdušni tok i njihov tretman sa Ecochimica skruberom.Toranj za redukciju se koristi da smanji koncentraciju isparljivih jedinjenja (npr.amonijaka) u tečnosti (otpadna i procesna voda).

Pogoni za sagorevanje

Isparljivih organskih jedinjenja:
- Regenerativni pogon za sagorevanje
- Postrojenje za termalno sagorevanje
- Postrojenje za katalitičko sagorevanje

Poseti sajt Ecochimica
www.ecochimica.com